Re-Polis\retrofitting Polykatoikia. The case of Mediterranean urban housing typology; measures to increase energy and comfort, exemplified for the Thessaloniki urban area, Greece

Promotion